درخواست صدور برای Turkish Visa - مدت زمان: 30 روز - قیمت: 17 IRR
قوانین و مقررات
1. The visa will be valid till 6 months from issue date.
2. Period of issuing a visa will be bwtween 2 to 3 days.

درخواست صدور برای Flydubai - مدت زمان: 30 روز - قیمت: 160 IRR
درخواست صدور برای Flydubai - مدت زمان: 90 روز - قیمت: 350 IRR
درخواست صدور برای Free Visa - مدت زمان: 30 روز - قیمت: 90 IRR
قوانین و مقررات
1. Please do Check the EXPIRY date for entery and exit, if the period of stay exceeds the limit, a fine of USD 2500 will be imposed on the issuing company.
2. In case of family visa please provide a marriage contract.
3. In case the traveler is above 65 years old, thay must have a companion with them (Son or Doughter).
4. The visa will be valid till 58 days from issue date.
5. The amount will be non-refundable in case of rejection.
6. The ticket should be exclusively on "Flydubai Airline".
7. Period of issuing a visa will be bwtween 2 to 10 days.

درخواست صدور برای Royan Jordan Visa - مدت زمان: 30 روز - قیمت: 45 IRR
قوانین و مقررات
1. The flight ticket must be issued by our side on the Royal Jordanian system.
2. The insuurance amount will be refunded after ticket is issued.
3. The visa will be valid till 58 days from issue date.
4. Period of issuing a visa will be bwtween 5 to 7 days.

درخواست صدور برای Tourism - مدت زمان: 30 روز - قیمت: 55 IRR
درخواست صدور برای Free Visa - مدت زمان: 30 روز - قیمت: 80 IRR
قوانین و مقررات
1. You must notify us for ticket booking and confirmation 3 days before traveling.
2. Reception days for "Tourist Visa" are Friday and Saturday.
3. Reception days for "Free Visa" visa are Friday and Saturday.
4. Period of issuing a visa will be bwtween 5 to 10 days.
5. The visa will be valid till 60 days from issue date.
6. For "Free Visa" if the traveler needs extention of stay the need to check the center of residence to get extention.
7. The flight ticket must be exclusivly from Iraqi or Egyption airlines and it sould be submited at least 3 days before travel.
8. If the date of ticket is changed, you should inform us at least 72 hours before travel.
9. The passenger must be alerted upon arrival in Ciro. They will be recieved by a delegate carring a sign with their name on it.
10. The passenger will not be peresented to the passport gate unless the delegate is arrived.
11. In case the delegate is not present when the passenger has arrived in Ciro, they have to notify us immediatly.

درخواست صدور برای test Visa - مدت زمان: 29 روز - قیمت: 39 IRR
قوانین و مقررات
1. The visa will be valid till 6 months from issue date.
2. Period of issuing a visa will be bwtween 2 to 3 days.

درخواست صدور برای test Visa - مدت زمان: 29 روز - قیمت: 39 IRR
قوانین و مقررات
1. The visa will be valid till 6 months from issue date.
2. Period of issuing a visa will be bwtween 2 to 3 days.

تعداد مسافران
-
+
برای درخواست صدور ویزا شما باید کارگزار باشید.