.تمامی قیمت های لیست شده بر اساس جدیدترین نرخ روز می باشد